Regulamin uczestnictwa w warsztatach

Organizator - Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju My Ally Monika Wirżajtys, ul. 3 maja 26/3 85-016 Bydgoszcz NIP 8441939035, Regon 340192810, tel. 509 401 889.

Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną.

Warsztat/Program - warsztaty, zajęcia, grupy wsparcia, programy rozwojowe, szkolenia, kursy opisane na stronie internetowej www.myally.pl, stanowiące propozycje z zakresu wsparcia terapeutycznego i rozwojowego Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju My Ally.

§ 1. Postanowienia ogólne

Poniższe warunki i zasady dotyczą warsztatów i programów rozwojowych My Ally, odbywających się w siedzibie Organizatora. Zapisując się na warsztat lub program Uczestnik przyjmuje poniższe punkty, jako obowiązujące. Wraz z formularzem zamówienia warsztatu lub programu rozwojowego oraz ustaleniami mailowymi stanowią umowę zawartą między uczestnikiem a organizatorem.

Uczestnictwo w warsztatach i programach jest skierowane zarówno do osób pełnoletnich, jak i niepełnoletnich. W przypadku programów skierowanych do osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Korzystanie z oferty warsztatów wymaga akceptacji Regulaminu. Uczestnik oświadcza, iż biorąc udział w warsztatach i programach rozwojowych akceptuje niniejszy Regulamin.

Informacje o warsztatach dostępnych w ofercie organizatora stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Charakterystyka warsztatu zawarta jest przy opisie danego warsztatu lub programu.

My Ally jest zobowiązane przeprowadzić warsztat, nie udziela gwarancji.

Uczestnik akceptuje cele i metody programu. Zobowiązany jest w szczególności do:

 1. korzystania z usług oferowanych przez organizatora w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu My Ally,
 2. korzystania z usług oferowanych przez My Ally w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 3. korzystania z usług oferowanych przez My Ally w sposób nieuciążliwy dla pozostałych uczestników oraz dla My Ally, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
 4. korzystania z wszelkich treści udostępnionych przez organizatora jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

§ 2. Składanie zamówień i ich realizacja

 1. Składanie zamówień na warsztaty i programy znajdujące się w ofercie organizatora wymaga wypełnienia formularza. W formularzu uczestnik wypełnia prawidłowe: dane osobowe oraz inne niezbędne do realizacji zamówienia dane wskazane w formularzu.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku "kupuję". Składając zamówienie uczestnik potwierdza, że wie że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 3. Złożenie zamówienia stanowi formę zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia My Ally przesyła na podany przez uczestnika w formularzu adres e–mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem organizatora o przyjęciu oferty, o której mowa w ustępie 3 powyżej i stanowi zawarcie umowy.
 5. Przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza początek realizacji zamówienia przez organizatora.
 6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień umowy sprzedaży w celu uzyskania przez Klienta dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w sposób wskazany w ust.5.
 7. W przypadku problemów z realizacją zamówienia organizator będzie dodatkowo kontaktował się z uczestnikiem, celem wyjaśnienia zaistniałego zdarzenia.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych sposobów dostawy zamówień oraz form płatności (o ile w formularzu zamówienia możliwy jest ich wybór), jak również prawo odmowy zawarcia umowy.

§ 3. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Wszystkie ceny towarów oraz koszty wysyłki są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych.
 2. Na wszystkie towary w zamówieniu z oferty organizatora na prośbę uczestnika mogą być wystawiane faktury. Opłatę za warsztat należy wnieść zgodnie z harmonogramem, podanym w opisie warsztatu lub programu. Zapłaty można dokonać przelewem na rachunek organizatora. Nr konta PKO BP 54 1020 1462 0000 7402 0371 4573
 3. Informacja na temat całkowitej kwoty realizacji zamówienia obejmującej ceny towarów przedstawiana jest w opisie warsztatu lub programu po dokonaniu przez uczestnika wyboru przedmiotu zamówienia, formy płatności oraz sposobu dostawy.
 4. Całkowita kwota realizacji zamówienia oznacza kwotę, do zapłaty której zobowiązany jest uczestnik, na którą składa się cena zsumowanych pozycji.
 5. Realizacja nastąpi po potwierdzeniu zamówienia przez Organizatora.

§ 4. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Przy rezygnacji opłata rezerwacyjna nie jest zwracana, a płatność za warsztat lub program jest rozliczana odpowiednio do momentu trwania programu i kosztów poniesionych w związku z organizacją warsztatu. Kiedy rezygnacja nastąpi do 7 dni przed terminem, a wniesiona została cała opłata – zwrotowi podlega część opłaty (poza opłatą rezerwacyjną).

§ 5. Odwołanie terminu

Jeśli z przyczyn sił wyższych, choroby prowadzącego albo innego ważnego powodu warsztat lub program nie może zostać przeprowadzony, możliwe jest jego odwołanie. W takim przypadku oferowane jest uczestnictwo w innym terminie. Jeśli program jest przekładany z powodu, że nie zgłosiła się wystarczająca liczba uczestników, w takim przypadku oferowane jest do wyboru albo uczestnictwo w innym terminie albo zwrot opłaty za nieodbyty program.

§ 6. Materiały foto i wideo

W trakcie warsztatów niektóre doświadczenia są nagrywane i odtwarzane w celu spojrzenia na siebie z innej perspektywy. To wartościowy element rozwojowy. Czasem filmy i zdjęcia mają też charakter pamiątkowy i przekazywane są uczestnikom po warsztatach lub służą do ilustracji kolejnych inicjatyw w mediach i na naszej stronie głównej oraz mediach społecznościowych. Uczestnik może wyrazić brak zgodny na „bycie” na zdjęciach i filmach oraz ich publikację w formularzu zamówienia lub na początku programu.

§ 7. Prawa autorskie

Wszystkie używane na warsztatach materiały należą do My Ally i stanowią utwory podlegające ochronie prawa autorskiego.

§ 8. Dane osobowe

Przesyłając wypełniony formularz uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz innych danych określonych w formularzu zamówienia, formularzu odstąpienia, formularzu reklamacji teraz i w przyszłości zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101, poz. 926 zezm.).2. 2. Dane uczestnika wykorzystywane będą w celu zawarcia, realizacji umowy sprzedaży Organizatora, realizacji prawa do odstąpienia od umowy.

 1. Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia lub może zażądać ich usunięcia.
 2. Administratorem danych jest My ally Monika Wirżajtys, ul. 3 maja 26/3, 85-016 Bydgoszcz, NIP 8441939035, Regon 340192810, Tel. 509401889
 3. Uczestnik zobowiązany jest do podania własnych, prawdziwych danych osobowych. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§ 9. Informacja w zakresie rozstrzygania sporów

 1. Organizator nformuje, iż w przypadku powstania sporu oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw.
 2. Pozasądowy sposób dochodzenia praw oznacza każdą metodę, która umożliwia rozwiązanie konfliktu dzięki interwencji osoby trzeciej, proponującej lub narzucającej rozwiązanie. Instrumenty pozasądowe mogą być ustanowione przez władze publiczne, przedstawicieli zawodów prawniczych, ugrupowania zawodowe lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego (przykładowo: rzecznik praw konsumenta, organizacje konsumenckie, sąd arbitrażowy).
 3. Celem zapoznania się zasadami dostępu do tych procedur, należy zwrócić się do danego organu lub podmiotu uprawnionego do prowadzenia pozasądowych sposób rozpatrywania i dochodzenia roszczeń.
 4. Organizator informuje informuje, iż powyższa informacja nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób możliwości wyboru i korzystania przez Klienta z sądowych lub pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ani podmiotów prowadzących takie postępowania. Wskazane w postanowieniach powyżej wyliczenie sposobów bądź podmiotów ma charakter przykładowy i niewyczerpujący, nie ogranicza ani nie wyłącza jakichkolwiek uprawnień Klienta.

§ 10.Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2022 r.
 2. Organizator informuje, że zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej myally.pl
 4. Zamówienia złożone przez uczestnika przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji sprzedaży i wykonania postanowień niniejszego Regulaminu dla uczestników nie będących konsumentem w rozumieniu ustawy jest sąd właściwy dla siedziby organizatora.

Chcesz odzyskać spokój?

Aby pomagać najlepiej jak umiemy, w My Ally każdą terapię dobieramy indywidualnie. Pierwszym etapem rozpoznania, jest rozmowa.

Zapytaj o terminy

Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju

My Ally

ul. 3 maja 26/3 --- 85-016 Bydgoszcz

kontakt@myally.pl

+48 509 401 889